CASA · EDIMCASA · EDIM

La casa es va construir  a Sentmenat l’any 1996. La distribució interior consta de 6 semi nivells al voltant d’una escala central que actua d’espai distribuidor. Els recorreguts són mínims al voltant de l’escala i no hi ha passadissos. Climàticament aquest nucli central actua de xemeneia de ventilació, degut a unes finestres a la coberta que a l’estiu xuclen l’aire calent i es produeix un sistema de ventilació natural per efecte Venturi. A l’hivern es tanquen les finestres i ja no hi ha aquest corrent. El sistema constructiu és a base de murs portants de fàbrica vista per l’exterior, cambra d’aire i aïllament i envans interiors enguixats. El sistema de coberta fa una doble plegada per reduir la dimensió de les obertures i obrir les vistes al jardí i augmentar la captació solar i lumínica.

casa a sentmenat AASERMEL-ARQUITECTES SENTMENAT-01 Sentmenat -05
SENTMENAT -03
SENTMENAT-02La casa se construyó en Sentmenat en 1996. La distribución interior consta de 6 semi niveles alrededor de una escalera central que actúa de espacio distribuidor. Los recorridos son mínimos alrededor de la escalera y no hay pasillos. Climáticamente este núcleo central actúa de chimenea de ventilación, debido a unas ventanas a la cubierta que en verano chupan el aire caliente y se produce un sistema de ventilación natural por efecto Venturi. En invierno se cierran las ventanas y ya no hay esta corriente. El sistema constructivo está en base de muros costaleros de fábrica #ver por el exterior, cámara de aire y aislamiento y tabiques interiores escayolados. El sistema de cubierta hace una doble plegada para reducir la dimensión de las aperturas y abrir las vistas al jardín y aumentar la captación solar y lumínica.

casa a sentmenat AASERMEL-ARQUITECTES SENTMENAT-01 Sentmenat -05
SENTMENAT -03
SENTMENAT-02