CASA BIOCLIMÀTICA A LES PEDRERES

00-CASA DE LES PEDRERES La cerca constant de l’essència de les coses. EL procés de simplificació és llarg. Anar filtrant per arribar a allò mínim per a construir una casa. Pensar en una casa per a viure. El viure-hi com objectiu. Una casa que tingui caliu d’estada en el seu estat final, però passant per la disciplina de l’austeritat en els materials, en els sistemes constructius, en la manera de viure. Sempre depurant cada un d’aquests processos. 03 00 11 14-escala 16 moving walls 15 cortina ESTAR PEDRERES 19 19 roof 20-pergola in automn 20-pergola over the housel 22 P1000339 23 24

Pedreres

Formigó, fusta i vidre són elsmaterials més comuns i simples d’avui que permeten voladissos de dos metres per tal de poder aprofitar l’espai inferior com a pas de cotxes i jardí a la vegada. Hem cercat la doble o triple funció dels espais. Tots els espais són visibles i són paisatge. El jardí és el revestiment de la casa. Amb el pas del temps, aquesta vegetació haurà crescut i serà la casa. Pensar una casa voltada de natura, una casa dalt d’un arbre, és un somni fet realitat.

Calia aconseguir tots aquells matissos de llum i ombra que se senten quan s’està en un bosc. Una casa que té una progressió d’intensitats de llum. Des de les vidrieres del passadís fins al fons de la parcel.la, on s’encasta en el terreny. Començar per la manera de fer el mínim impacte en les visuals del carrer, amb poca alçada en el primer volum de fusta que veu el vianant. Seguint, per minimitzar l’impacte contra el terreny, encastant la casa en la roca i deixant passar el jardí per les vores, propiciant el pas de la vegetació pel pendent fins travessar tot el llarg de la parcel.la. L’esforç de l’estructura de formigó per aixecar tot el volum par tal d’arribar a la part de dalt del terreny i ubicar-hi la sala d’estar per poder aprofitar el sol.

Funcionament climàtic: Una casa pensada en l’aprofitament dels mitjans naturals del sol i l’ombra, l’orientació per la ventilació creuada, per al seu condicionament ambiental. També disposa calefacció a gas com a suport en dies núvols o gèlids. En el nivell superior s’hi ubica la sala d’estar, orientada est-oest per tal d’evitar el sol de sud a l’estiu. El ponent d’estiu es combat gràcies a la ventilació creuada i les persianes de lames orientables. En canvi a l’hivern, el primer sol de l’est ja entra a la sala d’estar i a la tarda ja torna a entrar per la vidriera de ponent. En el nivell intermig hi ha les habitacions, les quals són cel.les situades al costat d’una gran galeria orientada a sud total. Les habitacions s’obren de dia a aquesta galeria permetent que entri el sol. La gran vidriera permet estar enmig dels arbres que hi ha a tocar d’aquest espai. A l’estiu, una pèrgola coberta de vinya verge fa ombra a la vidriera, evitant-ne la insolació directa. La ventilació creuada des de el fons de la galeria, i les habitacions que tenen les finestres a nord, recullen aire exterior que circula cap a la boca d’escala fent un corrent d’aire ascendent i desemboca a la sala d’estar, la qual, amb una de les finestres obertes al jardí, buida l’aire calent. A l’hivern, en canvi, aquesta gran vidriera permet captar gran quantitat d’escalfor que es reparteix per la casa. Gradació funcional d’espais: Enmig d’una parcel.la amb sis metres de desnivell s’hi situa una casa. En la seva planta baixa, a nivell de carrer s’hi col.loquen els espais relacionats amb el carrer i la vida de la ciutat, l’accés de vianants, el despatx d’arquitectura, la bústia i l’accés rodat, el garatge. Cal pujar fins a la meitat del desnivell de la parcel.la per fora del jardí per tal d’accedir a l’habitatge. Entre arbres i pedres i gràcies a una escala d’estesa ampla s’ha reduït el desnivell a la meitat. S’accedeix a l’habitatge a través d’una plataforma que ens acosta a la porta. D’altra banda fer la casa separada del terreny permet no tenir reixes. Un cop s’entra a la casa hi ha una galeria que exerceix la doble funció de rebedor i gran galeria, que permet la comunicació amb les habitacions. Totes les peces són cel.les tancades per portes doble corredisses que desemboquen en aquesta galeria. Aquest cos de fusta que conté totes les peces íntimes de la casa s’encasta en el terreny a nivell de l’entrada. Entre aquesta capsa de fusta i el terreny hi queden les zones humides, banys i safareig, que estan ventilats a la manera dels patis anglesos, que queden enterrats i ventilen per unes claraboies. Les finestres de les habitacions estan arran de terra per tal d’orientar la llum a nivell de terra per poder jugar aprop de les finestres i orientar la vista al jardí, que queda en el nivell inferior. Seguint la galeria, una escala metàl.lica en porta a la planta superior on hi ha la sala d’estar i on es torna a retrobar el terreny. Tot l’esforç d’aixecar l’estructura cap amunt s’enten ara, doncs es recupera la superfície de terreny ocupat per les habitacions en forma de terrassa i es retroba el jardí. La sala d’estar pensada com un espai tancat enmig del jardí, com si fos un porxo. Tornem a la doble funció dels espais, una sala d’estar-porxo. El forat d’escala fa de separació entre l’estar i la cuina. Una cuina funcional. Aspecte dels materials: Una sala d’estar fet amb bigues de fusta laminada i entrebigat de suro ja permet aïllar de la intempèrie. Les vidrieres permeten filtrar el sol d’entrada que s’acumula en el paviment de pedra natural i no deixen sortir l’escalfor. La fusta laminada és el protagonista de les habitacions. El material de tancament i d’acabat es resol amb una sola fulla de fusta. L’objectiu va ser triple, aconseguir amb una secció de 12 cm, un suport de tancament, un material d’acabat interior que fos confortable i tenir un acabat exterior que s’adaptés a la nostra idea de viure en la natura. Aquest va ser el repte més gran de la casa, ja que a més a més volíem aconseguir rapidesa de muntatge per abaratir costos en temps de muntatge, en temps total d’obra. Després de la preparació de les peces, el muntatge només va trigar tres hores. La vegetació. La natura que tant anelem. EL repte de triar espècies de ràpid creixement per tal que el vestit de la casa hi fos present en poc temps. Van ser dos anys que va trigar a créixer la plantació que havia de donar-nos privacitat. Per això, el jardí es va fer com una partida d’obra més. Es va fer abans inclús que la fusteria, doncs era el nostre material d’acabat. Pensem en el jardí com un material d’acabat que cal cuidar i fer créixer com la part més important de la casa. La casa sense el jardí no estaria acabada. Mirar a fora és el tot d’aquesta casa. Per últim, parlar del formigó. El formigó com el material que ha permès fer tots aquests processos. El formigó fa l’esforç colosal d’aixecar l’estructura recolzant-se només sobre quatre potes i permet tenir vistes més enllà del carrer. Un formigó, que d’altra banda s’ha deixat vist, com si fos la pedra d’una paret de maçoneria. Un material d’acabat rugós i imperfecte que fa que cada centímetre sigui diferent un de l’altre. En definitiva, una textura que té l’empremta de tot el que li ha passat abans, l’encofrat, les fulles, i que resistirà l’empremta del que vindrà en un futur.

00-CASA DE LES PEDRERES

La busca constante de la esencia de las cosas. EL proceso de simplificación es largo. Ir filtrando para llegar a aquello mínimo para construir una casa. Pensar en una casa para vivir. El vivir como objetivo. Una casa que tenga rescoldo de estancia en su estado final, pero pasando por la disciplina de la austeridad en los materiales, en los sistemas constructivos, en la manera de vivir. Siempre depurando cada uno de estos procesos. 03 00 11 14-escala 16 moving walls 15 cortina ESTAR PEDRERES 19 19 roof 20-pergola in automn 20-pergola over the housel 22 P1000339 23 24

Pedreres

Hormigón, madera y vidrio son los materiales más comunes y simples de hoy que permiten voladizos de dos metros para poder aprovechar el espacio inferior como paso de coches y jardín a la vegada. Hemos buscado la doble o triple función de los espacios. Todos los espacios son visibles y son paisaje. El jardín es el revestimiento de la casa. Con el paso del tiempo, esta vegetación habrá crecido y será la casa. Pensar una casa cercada de natura, una casa arriba de un árbol, es un sueño hecho realidad. Había que conseguir todos aquellos matices de luz y sombra que se sienten cuando se está en un bosque. Una casa que tiene una progresión de intensidades de luz. Desde las cristaleras del pasillo hasta el fondo de la parcela, donde se empotra en el terreno. Empezar por la manera de hacer el mínimo impacto en las visuales de la calle, con poca altura en el primer volumen de madera que ve el peatón. Siguiendo, para minimizar el impacto contra el terreno, empotrando la casa en la roca y dejando pasar el jardín por los bordes, propiciando el paso de la vegetación por la pendiente hasta atravesar todo el largo de la parcela. El esfuerzo de la estructura de hormigón para levantar todo el volumen para llegar a la parte superior del terreno y ubicar la sala de estar para poder aprovechar el solo. Funcionamiento climático: Una casa pensada en el aprovechamiento de los medios naturales del solo y la sombra, la orientación por la ventilación cruzada, para su acondicionamiento ambiental. También dispone calefacción a gas como apoyo en días nubes o gélidos. En el nivel superior se ubica la sala de estar, orientada este-oeste para evitar el sol de sur en verano. El ponente de verano se combate gracias a la ventilación cruzada y las persianas de lamas orientables. En cambio en invierno, el primer sol del este ya entra a la sala de estar y por la tarde ya vuelve a entrar por la cristalera de ponente. En el nivel intermedio hay las habitaciones, las cuales son celdas situadas junto a una gran galería orientada a sur total. Las habitaciones se abren de día a esta galería permitiendo que entre el solo. La gran cristalera permite estar en medio de los árboles que hay a tocar de este espacio. En verano, un cenador cubierto de viña virgen hace sombra a la cristalera, evitando la insolación directa. La ventilación cruzada desde el fondo de la galería, y las habitaciones que tienen las ventanas a norte, recogen aire exterior que circula hacia la boca de escalera haciendo una corriente de aire ascendente y desemboca en la sala de estar, la cual, con una de las ventanas abiertas al jardín, vacía el aire caliente. En invierno, en cambio, esta gran cristalera permite captar gran cantidad de calor que se reparte por la casa. Gradación funcional de espacios: En medio de una parcela con seis metros de desnivel se sitúa una casa. En su planta baja, a nivel de calle se colocan los espacios relacionados con la calle y la vida de la ciudad, el acceso de peatones, el despacho de arquitectura, el buzón y el acceso rodado, el garaje. Hay que subir hasta la mitad del desnivel de la parcela por fuera del jardín para acceder a la vivienda. Entre árboles y piedras y gracias a una escalera de tendido ancho se ha reducido el desnivel a la mitad. Se accede a la vivienda a través de una plataforma que nos acerca a la puerta. Por otro lado hacer la casa separada del terreno permite no tener rejas. Un golpe se entra a la casa hay una galería que ejerce la doble función de recibidor y gran galería, que permite la comunicación con las habitaciones. Todas las piezas son celdas cerradas por puertas doble carrerillas que desembocan en esta galería. Este cuerpo de madera que contiene todas las piezas íntimas de la casa se empotra en el terreno a nivel de la entrada. Entre esta caja de madera y el terreno quedan las zonas húmedas, baños y lavadero, que están ventilados a la manera de los patios ingleses, que quedan enterrados y ventilan por unas claraboyas. Las ventanas de las habitaciones están a ras del suelo para orientar la luz a nivel de tierra para poder jugar cerca de las ventanas y orientar la vista al jardín, que queda en el nivel inferior. Siguiendo la galería, una escalera metálica en puerta a la planta superior donde hay la sala de estar y donde volvemos a reencontrarnos con el terreno. Todo el esfuerzo de levantar la estructura hacia arriba se entiende ahora, pues se recupera la superficie de terreno ocupado por las habitaciones en forma de terraza y se reencuentra el jardín. La sala de estar pensada como un espacio cerrado en medio del jardín, como si fuera un porche. Volvemos a la doble función de los espacios, una sala de estar-porche. El agujero de escalera hace de separación entre la estar y la cocina. Una cocina funcional. Aspecto de los materiales: Una sala de estar hecho con vigas de madera laminada y entrebigar con placas de aglomerado de corcho ya permite aislar de la intemperie. Las cristaleras permiten filtrar el sol de entrada que se acumula en el pavimento de piedra natural y no dejan salir el calor inetrior. La madera laminada es el protagonista de las habitaciones. El material de cierre y de acabado se resuelve con una sola hoja de madera. El objetivo fue triple, conseguir con una sección de 12 cm, un apoyo de cierre, un material de acabado interior que fuera confortable y tener un acabado exterior que se adaptara a nuestra idea de vivir en la natura. Este fue el reto más grande de la casa, puesto que además queríamos conseguir rapidez de montaje para abaratar costes en tiempos de montaje, en tiempo total de obra. Después de la preparación de las piezas, el montaje sólo tardó tres horas. La vegetación. La natura que tanto anelamos. EL reto de elegir especies de rápido crecimiento para que el vestido de la casa estuviera presente en poco tiempo. Fueron dos años que tardó a crecer la plantación que tenía que darnos privacidad. Por eso, el jardín se hizo como una partida de obra más. Se hizo antes incluso que la carpintería, pues era nuestro material de acabado. Pensamos en el jardín como un material de acabado que hay que cuidar y hacer crecer como la parte más importante de la casa. La casa sin el jardín no estaría acabada. Mirar afuera es lo todo de esta casa. Por último, hablar del hormigón. El hormigón como el material que ha permitido hacer todos estos procesos. El hormigón hace el esfuerzo colosal de levantar la estructura apoyándose sólo sobre cuatro patas y permite tener vistas más allá de la calle. Un hormigón, que por otro lado se ha dejado visto, como si fuera la piedra de una pared de masonería. Un material de acabado rugoso e imperfecto que hace que cada centímetro sea diferente uno del otro. En definitiva, una textura que tiene la impronta de todo el que le ha pasado antes, el encofrado, las hojas, y que resistirá la impronta del que vendrá en un futuro.