7 PUNTALS PER UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE7 PUNTALES PARA UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

1. Emplaçaments sostenibles:

 • Alterar el mínim possible l’hàbitat
 • Decantar-se per emplaçament amb infraestructures existents
 • Recuperació de sòl contaminats. Atenció a la fonamentació!
 • Gestió correcta de les aigües de tormentes, que limiti l’arrossegament de materials
 • Impacte mínim sobre el microclima

2. Eficiència en l’ús de l’aigua:

 • tractament de les aigües grises i recuperació d’aigües plujanes per al regim de recàrrega de l’aqüífer local.
 • Retroalimentació en l’ús intermedi pel reg: superfície de coberta

3. Eficiència energètica en els edificis i atmosfera saludable:

 • Optimització del rendiment energètic amb l’aïllament tèrmic de totes les cares de l’envolvent
 • Evitar ponts tèrmics i fugues tèrmiques
 • Potenciar l’ús d’energies renovables
 • Verificar que l’edifici dissenyat compleix els requisits de baix consum
 • Recuperació de l’escalfor interior. Sistema Passivhaus
 • Evitar desprendiment de gasos tòxics en cas d’incendi

4. Materials de construcció respectuosos amb el medi ambient:

 • Preferència d’utilització de materials reciclats o d’origen local o regional
 • Utilització de matèries primeres que pugui ser ràpidament renovades, com la fusta certificada o el bambú
 • Que l’aire interior sigui renovat amb un sistema eficaç de ventilació
 • Fomentar l’ús de materials que no emetin olors ni gasos irritants
 • Localització de focus de contaminats químics, per evitar-ne la proximitat a espais habitables

5. De les instal.lacions

 • Minimització de les instal.lacions amb proteccions dels edicis per mitjans naturals: ombres, pèrgoles, plantacions de fulla caducifòlia
 • Control individualitzat de sistemes tèrmics i de ventilació i il.luminació
 • Correcta dosificació de temperatura i humitat, evitar temperatures excessives i capricioses.
 • Millorar la capacitat de llum  de dia i captació solar a l’hivern
 • Evitar l’aire condicionat, en la mesura del possible i a tota costa!

6. Minimitzar els  residus de construcció i demolició

 • Gestió dels residus de la construcció
 • Rebliment en la pròpia obra o llocs propers

7. Calcular el cost de cicle de vida de la construcció.

 • Preguntar-se per la vida útil de l’edifici o l’activitat
 • No fer excessos en les inversions
 • Elaborar Plans d’etapes durant la vida útil de l’edifici
 • Elaborar manuals de manteniment i millora
 • Tenir en compte que sempre calen millores i adaptacions

1. Emplazamientos sostenibles: Alterar el mínimo posible el hábitat Decantarse por emplazamiento con infraestructuras existentes Recuperación de suelo contaminados. Atención a la fundamentación! Gestión correcta de las aguas de *tormentes, que limite el arrastre de materiales Impacto mínimo sobre el microclima 2. Eficiencia en el uso del agua: tratamiento de las aguas grises y recuperación de aguas *plujanes para el regimos de *recàrrega del acuífero local. Retroalimentación en el uso intermedio por el riego: superficie de cubierta 3. Eficiencia energética en los edificios y atmósfera saludable: Optimización del rendimiento energético con el aislamiento térmico de todas las caras de la *envolvent Evitar puentes térmicos y *fugues térmicas Potenciar el uso de energías renovables Verificar que el edificio diseñado cumple los requisitos de bajo consumo Recuperación de la *escalfor interior. Sistema *Passivhaus Evitar *desprendiment de gases tóxicos en caso de incendio 4. Materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente: Preferencia de utilización de materiales reciclados o de origen local o regional Utilización de materias primeras que pueda ser rápidamente renovadas, como la madera certificada o el bambú Que el aire interior sea renovado con un sistema eficaz de ventilación Fomentar el uso de materiales que no emitan olores ni gases *irritants Localización de foco de contaminados químicos, para evitar la proximidad a espacios habitables 5. De las instalaciones Minimización de las instalaciones con protecciones de los *edicis por medios naturales: sombras, cenadores, plantaciones de hoja caducifolia Control individualizado de sistemas térmicos y de ventilación e iluminación Correcta dosificación de temperatura y humedad, evitar temperaturas excesivas y *capricioses. Mejorar la capacidad de luz de día y captación solar en invierno Evitar el aire acondicionado, dentro de lo posible y a toda costa! 6. Minimizar los residuos de construcción y demolición Gestión de los residuos de la construcción Rellenos en la propia obra o lugares cercanos, crear una orografía 7. Calcular el coste de ciclo de vida de la construcción. Preguntarse por la vida útil del edificio o la actividad No hacer excesos en las inversiones Elaborar Planes de etapas durante la vida útil del edificio Elaborar manuales de mantenimiento y mejora Tener en cuenta que siempre hacen falta mejoras y adaptaciones.