ITEs als edificisITEs para los edificios

 AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE  façana_petita
La inspecció visual consisteix en fe un repàs dels elements comuns dels tres sistemes de l’edifici: sistema envolvent (façanes, patis interiors, teulats..), sistema estructural (fonaments, sostres, parets, escales…), xarxa d’instal·lacions comunes (clavegueram, aigua, gas, electricitat, ascensor…) per tal de detectar possibles deficiències i determinar-ne el grau d’importància per a la salut de l’edifici.
 
La Generalitat de Catalunya va decretar  (D.187/2010) establir els següents terminis per expedir els Certificats d’Aptitud:
 Edificis anteriors al 1930                      fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931-1951                                   fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951-1960                                   fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961-1970                                   fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971                                   fins l’any que assoleixi 45 anys.
 

AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE façana_petita La inspección visual consiste en hacer repaso de los elementos comunes de los tres sistemas del edificio: sistema envolvente (fachadas, patios interiores, tejados..), sistema estructural (techos, paredes, escaleras…), red de instalaciones comunes (saneamiento gneral, agua, gas, electricidad, ascensor…) para detectar posibles deficiencias y determinar el grado de importancia para la salud del edificio. La Generalitat de Catalunya decretó (D.187/2010) establecer los siguientes plazos para expedir los Certificados de Aptitud: Edificios anteriores al 1930 hasta el 31 de diciembre de 2012 Entre 1931-1951 hasta el 31 de diciembre de 2013 Entre 1951-1960 hasta el 31 de diciembre de 2014 Entre 1961-1970 hasta el 31 de diciembre de 2015 A partir de 1971 hasta el año que logre 45 años.