REFORMA I AMPLIACIÓ A ST. JAUME DE LLIERCAREFORMA Y AMPLIACIÓN EN LA ST.JAUME DE LLIERCA

Es parteix d’una construcció feta a base de biguetes autoresistents de formigó amb cèrcol perimetral, però sense capa de compressió. L’estructura portant és de parets de càrrega perimetrals de gero i pilars interiors de formigó armat.

La petita construcció no ha estat mai acabada i la superfície que ocupa resulta insuficient pel nou programa funcional, que queda establert així:

La zona de nit, s’encabeix a la part existent i la zona d’estar o zona de dia, s’enabeix en l’ampliació ja que es podran fer grans finestrals i entrades de llum. L’escala també se situa a l’ampliació, amb una gran escala de cargol que comunica la planta pis amb l’estudi.

A la planta baixa amb garatge i trasters a la part existent i l’entrada, el rebedor i l’escala, a la part que s’amplia.

A la planta primera; dormitris i bany ala part existent i a la part nova, escala, cuina.menajdor i cambra de rentar.

A la planta segona, un Estudi que connecta ambdues construccions, amb una junt de dilatació a terra i coberta de fusta única que pot absorbir els moviments diferencials entre ambdues construccions

2000-eXTERIOR 2000-ACTUAL-F CARRER 022000-ACTUAL-FAÇANA LATERAL

2000-Sant Jaume de Llierca2000-Sant Jaume de Llierca02

2000-Sant Jaume de Llierca032000-escala 2

2000-estar 02

2000-OBRES-ESTUDI 2000-OBRES-ESTUDI 02

2000-ACTUAL-FAÇANA CARRER 2000-ACTUAL-INTERIOR PB 2000-ACTUAL-INTERIOR PB02Se parte de una construcción existente construida a base de viguetas autoresistentes de hormigón con zuncho perimetral, pero sin capa de compresión. La estructura portante consiste en paredes de carga perimetrales de gero y pilares interiores de hormigón armado.

La pequeña construcción no ha estado nunca acabada y la superficie edificada resulta insuficiente para el nuevo programa funcional, que queda establecido así:

La zona de noche, se inquibirá en la parte existente y la zona de estar o zona de día, se dispondrá en la nueva ampliación puesto que se podrán hacer grandes ventanales y entradas de luz a medida. La escalera también se sitúa a la ampliación, con una gran escalera de caracol que comunicará la planta piso con el estudio.

En planta baja se sitúa el garaje y trasteros en la parte existente y en la parte de la ampliación se sdispondrá la entrada, el recibidor y la escalera.

En planta primera, los dormitorios y baños en la parte existente y en la parte nueva, escalera, cocina, comedor y zona de lavadero.

En la planta segunda, un gran Estudio que conectará ambas construcciones, con una junta de dilatación en el pavimento, pero en con única cubierta de madera que puede  absorber los movimiemtos diferenciales entre ambas edificaciones.
2000-eXTERIOR 2000-ACTUAL-F CARRER 022000-ACTUAL-FAÇANA LATERAL

2000-Sant Jaume de Llierca2000-Sant Jaume de Llierca02

2000-Sant Jaume de Llierca032000-escala 2

2000-estar 02

2000-OBRES-ESTUDI 2000-OBRES-ESTUDI 02

2000-ACTUAL-FAÇANA CARRER 2000-ACTUAL-INTERIOR PB 2000-ACTUAL-INTERIOR PB02