REHABILITACIÓ ENERGÈTICAREHABILITACIÓN ENERGÉTICA

aa SERMEL-  REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

rehab façana edific oficines

Passos a seguir per una millora en l’estalvi del consum de manteniment dels edificis són: 1. Revisió dels paraments de l’edifici , parets, sostres i terres, amb una mesura de l’eficàcia de l’aïllament tèrmic.Si l’aïllament no és prou eficaç o aïllant, cal re-aïllar. 2. Cal veure la maquinària calorífica que hi ha en l’edifici. Si està aïllada o no. Si és obsoleta. 3. Revisarem les factures per veure si el consum energètic entra dins dels llindars de la normalitat 4. Cal revisar les franges horàries d’ús, els termostats i la racionalització del sistema 5. Anàlisi i reflexió sobre si calen canvis 6. Previsió del cost de la inversió i terminis de recuperació de la inversió Ús de materials sans i eficients: Els aïllaments tèrmics provenen de materials naturals o artificials.  En les estances habitables com dormitoris, habitacions d’hotels o edificis sanitaris optarem per l’opció materials d’origen natural, perquè són més sans. En altres estances es poden utilitzar aïllants tèrmics d’origen artificial. La certificació energètica: La certificació energètica permet donar una etiqueta a l’immoble per poder fer-lo comparable a altres immobles i poder saber si es tracta d’un immoble que consumeix molt o poc. La A és la qualificació més bona i verda. S’atorga als immobles que quasi no consumeixen. A partir de la lletra E és millor fer alguna intervenció per poder estalviar o reduir el consum. Notícies de l’Unió Europea:  Bones pràctiques  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/library/brochures/accelerating-change-delivering-sustainable-energy-solutions.pdf

aa SERMEL-  REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Pasos a seguir por una mejora en el ahorro del consumo de mantenimiento de los edificios son: 1. Revisión de los menajes del edificio , paredes, techos y tierras, con una medida de la eficacia del aislamiento tèrmic.si el aislamiento no es bastante eficaz o aislando, hace falta re-aislar. 2. Hay que ver la maquinaria calorífica que hay en el edificio. Si está protegida o no 3. Revisaremos las facturas para #ver si el consumo energético entra dentro de los umbrales de la normalidad 4. Hay que revisar las franjas horarias de uso, los *termostats y la racionalización del sistema 5. Análisis y reflexión sobre si hacen falta cambios 6. Previsión del coste de la inversión y plazos de recuperación de la inversión Uso de materiales sanos Los aislamientos térmicos provienen de materiales naturales o artificiales. En los aposentos habitables como dormitorios, habitaciones de hoteles o edificios sanitarios optaremos por la opción materiales de origen natural, porque son más sanos. En otros aposentos se pueden utilizar aislantes térmicos de origen artificial. Notícias de la Unión Europea:  Buenas Prácticas.  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/library/brochures/accelerating-change-delivering-sustainable-energy-solutions.pdf